Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP”) cestovní kanceláře Elysium Travel s. r. o. se sídlem Martinská 360/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 077 95 301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 307726, bankovní spojení: 373077/5500 (dále jen „CK”) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu CK. VSP tvoří v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen „zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník”) a CK. Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník stvrzuje, že se s těmito VSP seznámil před uzavřením smlouvy o zájezdu a souhlasí s nimi v plném rozsahu.

1. Smlouva o zájezdu

CK se zabývá prodejem zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které netvoří spojené cestovní služby. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem vzniká na základě uzavřené smlouvy o zájezdu mezi CK, případně jejím zplnomocněným zástupcem, a zákazníkem (dále jen „Smlouva”). Smlouva se uzavírá podpisy obou stran na specializovaném formuláři CK, jehož nedílnou součástí jsou tyto VSP stejně jako nabídka zájezdu na webových stránkách CK na adrese: www.elysiumtravel.cz (dále jen „webové stránky”), na letáku nebo v katalogu. Vzhledem k tomu, že katalogy zájezdů a služeb jsou vydávány v předstihu, CK si vyhrazuje právo oznámit před uzavřením Smlouvy změny údajů i cen uvedených v katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje ve Smlouvě a v katalogu nebo ve VSP odlišují, jsou vždy závazné údaje uvedené ve Smlouvě. V případě rozporu či odlišnosti informací, fotografií nebo cen v katalogu oproti webovým stránkám platí, resp. jsou pova-žované za správné a aktuální informace, fotografie a ceny uveřejněné na webových stránkách.

Strany podepisují Smlouvu osobně nebo prostřednictvím zaslání scanu podepsané Smlouvy na e-mailové adresy účastníků. Současně s vyhotovením Smlouvy předá CK, případně její zplnomocněný zástupce, zákazníkovi doklad o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. Doklad o pojištění CK je také uveřejněný na webových stránkách.

2. Cena a platební podmínky

Cena zájezdu zahrnuje služby uvedené ve Smlouvě.

CK je oprávněna dle § 2530 občanského zákoníku jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud při takovém zvýšení uvede přesný způsob výpočtu zvýšení ceny. Cena se může zvýšit pouze, zvýší-li se do dvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu:

i. cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie;

ii. daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle Smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou;

iii. směnný kurz české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.

Zvýšení může být až ve výši rozdílu mezi stávající cenou dopravy a novou cenou dopravy, rozdílu mezi daněmi a případně rozdílu směnného kurzu. O navýšení ceny musí CK informovat zákazníka formou písemného oznámení nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. V případě zvýšení ceny o více než 8 % může zákazník návrh přijmout, nebo odstoupit od smlouvy ve lhůtě v ní uvedené, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení Smlouvy. Pokud zákazník v této lhůtě neodstoupí, platí, že změnu ceny přijal. V případě snížení ceny zájezdu podle § 2530 odst. 1 občanského zákoníku má pořadatel právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má být zákazníkovi vrácena. Na žádost zákazníka je pořadatel povinen tyto skutečné administrativní náklady doložit.

Při uzavření Smlouvy je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % z celkové ceny zájezdu. Doplatek ve výši zbývajících 50 % z celkové ceny zájezdu je zákazník povinen doplatit CK do 42 dnů před daným termínem odjezdu/odletu zákazníka. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny při podpisu Smlouvy. Při porušení závazku zákazníka zaplatit cenu za služby řádně a včas má CK právo od Smlouvy odstoupit dle ust. § 2533 občanského zákoníku. Zákazník hradí náklady vzniklé CK se zrušením zájezdu z důvodu takového odstoupení od Smlouvy a příslušné odstupné (storno poplatky) jako v případě odstoupení zákazníka od Smlouvy.

Poplatky za změny v knihování, storno poplatky a odstupné jsou splatné ve lhůtě určené CK, a ne-ní-li v ní uvedena, tak nejpozději do 3 dnů od provedení změny v knihování na žádost zákazníka, resp. od odstoupení od Smlouvy. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu ve prospěch CK. Zaplacením se rozumí včasné připsání částky na příslušný bankovní účet, není-li stranami dohodnuto jinak. Případné slevy vyhlášené CK po datu podpisu smlouvy nezakládají právo zákazníka na tuto sníženou cenu.

Cena zájezdu je odvozena od počtu nocí strávených v dané destinaci, přičemž ve smlouvě jsou uvedena data odjezdu a příjezdu, od nichž se počet nocí odvozuje. U zájezdů do zahraničí jsou data odjezdu a příjezdu, tedy první a poslední den, určeny především k zajištění dopravy, transferů z letiště do místa ubytování a organizaci v místě ubytování a nejsou považovány za dny plnohodnotného rekreačního pobytu a po tyto dny nemá zákazník nárok na plnohodnotné stravování podle sjednaných podmínek. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální zkrácení pobytu či neposkytnutí stravy apod.

Zákazník bere na vědomí, že cena zájezdu nezahrnuje případnou pobytovou taxu dle vyhlášky místních úřadů, která činí zpravidla 1–5 EUR za osobu a noc. V případě jejího zavedení je splatná na místě v hotovosti, v EUR/HUF. Zavedení taxy a její výše mohou být úpravou místní vyhlášky i v průběhu sezony změněny. Aktuální informace budou k dispozici vždy po příjezdu do ubytovacího zařízení.

3. Specifikace služeb

CK doručí zákazníkovi elektronicky nebo poštou nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité pokyny a informace, nejsou-li již obsaženy ve Smlouvě anebo v katalogu, zejména údaje o plánovaných časech odjezdu, letenku a příp. další doklady, stvrzenky a vouchery potřebné k uskutečnění zájezdu (dále jen „pokyny k zájezdu”). V případě, že klient v této stanovené lhůtě pokyny k zájezdu neobdrží, prosíme o kontaktování CK. CK zajišťuje skupinové zájezdy v maximálním počtu až 99 osob. Podmínkou pro realizaci skupinového zájezdu je účast minimálního počtu 22 osob.

Služby CK jsou poskytovány v českém, maďarském nebo anglickém jazyce. Organizaci v místě pobytu zajišťuje určený delegát CK.

Délka a program výletu se mohou měnit v závislosti na počasí a dalších okolnostech v destinaci, program bude upřesněn před započetím výletu. CK může před zahájením výletu tento výlet zrušit z důvodu špatného počasí nebo nedostatečného počtu zákazníků.

Zájezdy CK nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu. V případě, že se zájezdu chce na vlastní odpovědnost účastnit zákazník s určitým pohybovým či jiným zdravotním omezením, bere na vědomí, že musí před uzavřením smlouvy tuto skutečnost sdělit CK a nechat si v textové podobě potvrdit možnost účasti na zájezdu s případnou asistencí.

3. Doprava

U leteckých zájezdů je ujednaným dopravním prostředkem dopravní letadlo a u autobusových zájezdů je to standardní turistický autobus. Obojí v nejnižší možné knihovací třídě bez určení čísla sedadla (určení sedadla za poplatek). Přesný čas odjezdu a příjezdu, trvání a místa zastávek budou uvedeny v pokynech k zájezdu. Tyto časy a místa mohou být kdykoli, i těsně před odjezdem, změněny v závislosti na konkrétní dopravní situaci. Transfer v destinaci je zajištěn standardním turistickým autobusem/minibusem/osobním au-tem, přičemž rozvoz klientů probíhá na trase z/na letiště do několika různých ubytovacích zařízení. Cesta z/na letiště do ubytovacího zařízení může trvat 30 minut až pět hodin. U poznávacích zájezdů/výletů je doprava zajištěna standardním turistickým autobusem v doprovodu českého, maďarsky nebo anglicky mluvícího delegáta CK.

5. Upozornění na kulturní odlišnosti v navštívených zemích

Zákazník je srozuměn s tím, že úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem (hotelů, dopravců a místních společností) odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Z těchto důvodů je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a pomalejším řešením požadavků, ale tato skutečnost je často vyvážena snahou a přátelským přístupem. Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v zemích jiných kontinentů odlišné od České republiky. Místní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější, stejně tak i zákony týkající se životního prostředí.

6. Ubytování

Ubytovací zařízení je zařazené do kategorie podle pravidel konkrétní destinace. Konkrétní ubytovací zařízení a jeho popis včetně kategorie stanoví katalog nebo nabídka na webových stránkách CK. V kategorizaci hotelů jsou mezi jednotlivými destinacemi rozdíly. I v komfortních hotelech jsou pokoje často jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů stejné kategorie v jednom hotelu se mohou odlišovat.

CK upozorňuje zákazníky na skutečnost, že snímky ubytovacích kapacit, jejich vybavení a snímky pláží a dalších míst v jejích nabídkových listech a katalozích jsou pouze ilustrační. Vzhledem k tomu, že každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit vybavením, velikostí apod., není možné zobrazit v katalogu všechny typy pokojů. Toto platí i pro případy, kdy ubytovací zařízení má více objektů a v katalogu je zobrazen pouze jeden z nich. CK nemá vliv na přidělování jednotlivých pokojů; to je plně v kompetenci hotelu. CK nemůže ovlivnit kulturní a hygienické zvyklosti jednotlivých zemí, čistotu moře či veřejné pláže, charakter přístupu k pláži, stavební ruch v okolí hotelu apod. Vzdálenost ubytovacího zařízení od pláže nebo od moře je přibližný údaj o délce nejkratší přístupové cesty od nejbližšího hotelového východu k moři či k pláži, tato vzdálenost se tedy může lišit v závislosti na místě ubytování hostů v rámci hotelového komplexu. CK rovněž upozorňuje zákazníky na skutečnost, že v případě mimosezonních zájezdů nemusí být v provozu všechny sezonní služby hotelu, stejně jako letoviska a obchody. Ubytování zajišťuje CK vždy v souladu s právními předpisy příslušného státu.

V případě změny v knihování, ke kterému ve všech turistických oblastech může docházet, bude zákazník ubytován v zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Vybavení jednolůžkového pokoje, i když je poskytován za příplatek, nemusí být zcela identické s vybavením v dvoulůžkových pokojích. Ve většině hotelů je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlka není plnohodnotná postel a může jí být pohovka, rozkládací gauč nebo lehátko. Podle mezinárodních zvyklostí musí hosté opustit pokoj dopoledne, v mnoha případech již do 10 hodin. Možnost nastěhování záleží na aktuálních podmínkách hotelu v den příjezdu, může to však být umožněno až po 14. hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá CK vliv. Staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Ne vždy je možné získat při knihování nejaktuálnější zprávy o činnosti v hotelu a jeho okolí. Absolutní klid najdete zejména na malých ostrovech, k větším hotelům patří i večerní zábava s restauracemi a bary, které mohou působit hluk. Architektura hotelů umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými prostorami.

Klimatizací jsou vybaveny pouze hotely, u kterých je toto přímo uvedeno v popisu. V některých zařízeních je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. U hotelů nižší kategorie se může stát, že klimatizace bude v provozu pouze několik hodin denně.

Snídaně formou bufetu znamená samoobslužný výběr z většího množství potravin teplé i studené kuchyně. Kontinentální snídaně (převážně v malých hotelech a guest-house) obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu. U obědů a večeří nejsou nápoje k jídlu zahrnuty v ceně, není-li výslovně uvedeno jinak. Skladba pokrmů je plně v režii hotelu a CK na ni nemá vliv.

Počet lehátek a slunečníků v některých hotelech nemusí odpovídat celkové kapacitě hotelu. Údaje o vzdálenosti pláží od hotelu jsou v popisu pouze orientační. Většina pláží je přístupná i místnímu obyvatelstvu. Ne všechny hotely mají bazén s čisticím zařízením a občas se může stát, že bazén bude vypuštěn z důvodů jeho údržby.

Obyvatelé exotických zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. Doporučujeme zákazníkům zakoupit k tomuto účelu balenou vodu. Některé hotely poskytují na pokoji redukce do zásuvek, ale pro jistotu doporučujeme zákazníkům vzít si vlastní. V některých zemích může docházet i k občasným výpadkům zásobování vodou a elektrickou energií. S tím souvisí i výpadky klimatizace.

Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích vyskytovat v destinaci hmyz nebo vodní tráva – řasy. Velmi citlivým zákazníkům doporučujeme vzít si s sebou repelent v podobě spreje nebo elektrického rozprašovače do zásuvky.

CK doporučuje zákazníkům, aby měli po celou dobu zájezdu k dispozici finanční hotovost ve výši alespoň 300 EUR pro země Evropské unie nebo 350 USD pro třetí země na jednu osobu nebo platební kartu ke krytí nákladů, které zákazníkům mohou v průběhu zájezdu vzniknout (zejména nákladů na doplňkové služby, které nejsou zahrnuty v ceně služeb, nákladů na případné lékařské ošetření apod.).

CK upozorňuje na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných paměti-hodností ve dnech státních svátků nebo oslav v místě pobytu.

CK upozorňuje, že při koupání v moři je třeba dát pozor na ryby a další mořské živočichy, kteří mohou znepříjemnit koupání či být potenciálně nebezpeční.

7. Zvláštní ustanovení pro zájezd se svatebním obřadem

Zákazník se zavazuje zajistit si všechny nezbytné dokumenty pro svatební obřad řádně a včas, a to podle zaslaných informací od CK, který zákazník obdrží od CK při podpisu Smlouvy. Zákazník se proto zavazuje potřebné dokumenty dodat podle pokynů CK. CK nenese odpovědnost za škody, které mohou nastat nedodržením jejích pokynů. Zákazník odpovídá za svou dostatečnou znalost cizího jazyka, vyžadovaného pro uskutečnění svatebního obřadu. Jako minimální znalost je doporučována střední znalost angličtiny na úrovni B1. CK neodpovídá za neudělení povolení k sňatku místními úřady. Zákazník je srozuměn s tím, že si musí na místě pobytu nechat ověřit oddací list apostilou.

8. Práva a povinnosti zákazníka

Zákazník má právo:
a) na řádné poskytnutí potvrzených služeb. Pokud zákazník dohodnuté služby nevyčerpá bez zavinění CK, nemá právo na jejich náhradu;
b) vyžadovat od CK informace o všech skutečnostech, které jsou CK známy a které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb;
c) zrušit svoji účast na zájezdu kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínkách;
d) na reklamaci vad a její řádné vyřízení podle reklamačního řádu;
e) na ochranu osobních údajů, které zákazník uvádí ve Smlouvě a v dalších dokumentech a informací o cílech cest před nepovolanými osobami.

Základní povinnosti zákazníka:
a) poskytnout CK úplně a pravdivě veškeré údaje ve Smlouvě a předložit doklady požadované pro zajištění zájezdu, současně poskytnout součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a po-skytnutí služeb;
b) účastníci zájezdu mohou být osoby mladší 15 let pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku mezi 15.–18. rokem se mohou účastnit zájezdu pouze se souhlasem zákonného zástupce, pokud se sám zákonný zástupce zájezdu neúčastní. Zákazník způsobilý k právnímu jednání ručí za smluvní závazky přihlášených osob jako za své vlastní;
c) převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (letenky, vouchery, cestovní pokyny), řádně si je překontrolovat a řídit se jimi. Být včas na sjednaných místech souvisejících s průběhem zájezdu (opožděné příchody jsou k újmě zákazníka);
d) být vybaven všemi nezbytnými osobními a zdravotními doklady – dle nařízení MZV ČR je od 26. 6. 2012 nutné mít vlastní občanský průkaz nebo platný cestovní pas pro všechny dospělé osoby, děti i infanty cestující mimo ČR. Cestovní pas je nutné mít platný až 6 měsíců po vycestování (vyžadují-li to některé země). Dále pokud je to vyžadováno, také očkovacím průkazem (pokud je to vyžadováno jako podmínka pro vstup do požadované země, do které si objednal zájezd);
e) plně zodpovídat za stav svého zdraví a seznámit se s klimatickými a zdravotními podmínkami, které se mohou v destinaci vyskytnout. V případě jakýchkoliv nejasností konzultovat svůj zdravotní stav a cílovou destinaci s ošetřujícím lékařem nebo na hygienické stanici. Některé země vyžadují povinné očkování a zákazník je povinen tuto povinnost dodržet a oznámit CK před uzavřením smlouvy o zájezdu jakékoli zdravotní, pohybové či jiné omezení, které by mohlo mít vliv na jeho účast na zájezdu či na některé z poskytovaných služeb CK v průběhu zájezdu;
f) dodržovat pasové, vízové, celní, zdravotní a další předpisy, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník sám;
g) řídit se pokyny delegáta zájezdu nebo jiné určené osoby CK;
h) zaplatit řádně a včas sjednanou cenu zájezdu v termínech dle pokynů CK a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce CK;
i) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a uhradit případnou škodu, kterou způsobil, a cenu služeb, které čerpal nad rámec Smlouvy;
j) seznámit všechny další spolucestující účastníky s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od CK obdrží, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb.

9. Práva a povinnosti cestovní kanceláře

a) CK je povinna pravdivě informovat o skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou jí známy;
b) CK neodpovídá za úroveň cizích služeb u akcí, které si zákazník objedná na místě pobytu u místního průvodce, hotelu či jiné organizace. Není odpovědná za vady v plnění na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění, jehož sjednání není předmětem Smlouvy. Dojde-li k okol-nostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb;
c) CK neodpovídá za případnou odstávku bazénu/ů v rámci zákonem předepsané sanitární údržby nebo za mimořádné odstávky;
d) V případě, že bude nezbytné účastníka ubytovat v jiném hotelu, CK si vyhrazuje právo zajistit mu ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší kategorie bez nároku zákazníka na kompenzaci;
e) CK si vyhrazuje právo zrušit či zkrátit zájezd z důvodu vyšší moci nebo okolností mimo kontrolu CK – CK má v tomto případě nárok na úhradu všech již poskytnutých služeb – v případě zrušení zájezdu je CK povinna nabídnout zákazníkovi zájezdu náhradní zájezd;
f) CK si vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od smlouvy v případě, že zákazník se nedostaví v čase uvedeném v pokynech na místo odjezdu, zmešká odjezd nebo musí-li být ze zájezdu vyloučen – CK má nárok na plnou úhradu ceny zájezdu;
g) CK neodpovídá za škodu vzniklou zákazníkovi z důvodu případného zpoždění či změny v dopravě a upozorňuje na možnost jeho vzniku vinou nepříznivých podmínek (technických, povětrnostních, přetížené letecké cesty apod.) Zákazník musí brát v úvahu i možnost výrazného zpoždění při plánování dalších přípojů či dalších aktivit;
h) CK si vyhrazuje posunout termíny odjezdu až o 48 h, a to i bez souhlasu účastníka zájezdu;
i) Pokud zákazník uvede údaje o osobě blízké do smlouvy, v případě nesnází CK sdělí této osobě všechny potřebné informace o těchto nesnázích, jejich řešení apod.;
j) CK si vyhrazuje právo účtovat poplatek za změnu ve smluvě 2000 Kč nebo skutečně již vynaložené náklady.

10. Reklamační řád

Poskytování služeb cestovního ruchu, odpovědnost za poskytnutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí občanským zákoníkem a tímto reklamačním řádem.

Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá CK má vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci”). Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se Smlouvou. Zákazník je povinen uplatnit své právo na reklamaci v souladu s § 2537 odst. 2 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu, tedy ihned po zjištění vady okamžitým oznámením zástupci CK a je povinen poskytnout součinnost tak, aby mohla být sjednána náprava v místě poskytované služby. Opožděné nebo nepodložené reklamaci nebude vyhověno. Reklamace uplatněná v souladu s těmito VSP bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. CK je oprávněna při vyřizování reklamace v místě zájezdu řešit reklamaci poskytnutím náhradní služby či jinou kompenzací.

Náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti CK není CK povinna nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak na mezinárodní, tak i na vnitrostátní leteckou dopravu.

Reklamaci zákazník neprodleně uplatní za svoji osobu i za osoby, v jejichž prospěch služby dle smlouvy objednal, a to nejlépe písemně na e-mail: reklamace@elysiumtravel.cz. V reklamaci zákazník uvede jméno, příjmení, adresu, datum pobytu, co je obsahem reklamace, řádné zdůvodnění a podle možnosti i průkazné skutkové doložení a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. V případě ústního podání reklamace je zástupce CK povinen sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace.

Objeví-li se vada po odjezdu a jedná-li se o vadu podstatnou, nabídne CK bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení. Toto řešení by, pokud je to možné, mělo být stejné nebo vyšší kvality, než která byla sjednaná ve Smlouvě. Především se však musí jednat o řešení, které má umožnit pokračovat v zájezdu. Pokud bude náhradní řešení nižší kvality, tak má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zájezdu. Zákazník má taktéž i právo navrhované náhradní řešení odmítnout, ale to pouze v případě, nejedná-li se o plnění, které je srovnatelné s plněním, které bylo sjednané ve Smlouvě nebo pokud nebyla poskytnutá dostatečně přiměřená sleva z ceny zájezdu. Pokud spočívá vada zájezdu v nemožnosti dostat se z místa konání zájezdu do místa odjezdu, tak je CK povinna poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a dodatečných nákladů náhradní dopravu zpět do místa odjezdu, popřípadě do jiného místa stanoveného ve Smlouvě. Nelze-li tento návrat uskutečnit z důvodu mimořádných a nevyhnutelných okolností, nese CK náklady na nutné ubytování alespoň ve stejné cenové kvalitě, a to nejvýše na dobu tří nocí, popřípadě déle, pokud je to stanoveno předpisy Evropské unie. Omezení výše nákladů neplatí pro osoby s omezenou schopností pohybu a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že sdělily CK své zvláštní potřeby alespoň čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a jejich výše. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit delegátovi či jinému zástupci CK a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování. V případě odmítnutí vstupu zákazníka na palubu z důvodu nedostatku míst, v případě zrušení letu, přesměrování letu a zpoždění letu má zákazník nárok na kompenzaci dle nařízení EU č. (ES) 261/2004. Kompenzace jsou předepsány leteckým dopravcům ve prospěch konkrétního cestujícího a v případě oprávněného nároku náleží přímo zákazníkovi. Z toho důvodu tento nárok neuplatňuje zákazník formou reklamace u CK, ale sám přímo u letecké společnosti. CK není v tomto případě nijak povinna na požadavcích na kompenzaci se zákazníkem nijak spolupracovat vyjma poskytnutí kopie originálního potvrzení letenky nebo obdobného dokumentu. V případě stanovení míry a výše odškodnění bude pro stanovení náhrad a kompenzací použit ITQ Standard.

11. Změny ve smlouvě

CK může změnit závazky ve smlouvě (pokud je tak ve smlouvě vyhrazeno), jde-li o nepodstatnou změnu a oznámí-li zákazníkovi v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem změny závazku. Pokud dojde ke změně ceny zájezdu, musí být tato cena ve smlouvě uvedena. Navrhne-li CK podstatnou změnu smlouvy, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou souhlasit, nebo zda od smlouvy bez sankcí odstoupí, a to do 5 dnů ode dne doručení oznámení o změně, pokud změna nastane méně než 5 dní před zahájením zájezdu, tak nejpozději do dne předcházejícího dni zahájení zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že s danou změnou souhlasí. Souhlasí-li zákazník se změnou a vede-li změna ke zvýšení ceny zájezdu, zavazuje se zákazník uhradit rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od konce lhůty. CK zákazníka upozorňuje na skutečnost, že se změnou v osobě zákazníka vznikají vysoké náklady a dále na skutečnost, že letecké společnosti a hotely změnu v rezervaci nemusí provést, a proto CK nebude moci zákazníkovi z těchto objektivních důvodů poskytnout takový zájezd a bude nucena ke změně Smlouvy. Pokud zákazník požaduje změnu destinace, hotelu nebo termínu zájezdu, původní smlouva může být ukončena na základě odstoupení zákazníka od Smlouvy nebo na základě dohody mezi zákazníkem a CK nebo se smluvní strany dohodnou na změně Smlouvy ve formě změny v knihování. V případě změny Smlouvy provedené na základě změn v knihování je zákazník povinen uhradit na základě nové Smlouvy poplatky za změny v knihování ve výši uvedené ve Smlouvě. V případě stornování jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji, musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj. Obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/vily s nižším počtem osob.

Právo zákazníka na postoupení smlouvy – splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením Smlouvy; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení Smlouvy, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK a poplatek za změnu letenky).

12. Odstoupení od Smlouvy

Zákazník může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu spolu s povinností uhradit CK odstupné dle těchto VSP.

Cestovní kancelář může před zahájením zájezdu od Smlouvy odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení povinností zákazníkem. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy, případně jeho oznámením a podepsáním do protokolu u CK. Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu změny Smlouvy podle § 2531 odst. 2 občanského zákoníku nebo zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinností zákazníkem, nabídne CK zákazníkovi zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout. Dohodnou-li se strany o náhradním zájezdu, nemá CK právo zvýšit cenu, i když je náhradní zájezd vyšší jakosti. Je-li náhradní zájezd nižší jakosti, je CK povinna rozdíl v ceně bez zbytečného odkladu zákazníkovi vrátit. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži. CK se může zprostit odpovědnosti za škodu z důvodu zrušení zájezdu jen tehdy, pokud prokáže, že ke zrušení zájezdu došlo:

i. v souladu s § 2536 odst. 1 a) občanského zákoníku (tj. v důsledku nedosažení minimálního počtu osob, který byl CK určen jako podmínka realizace zájezdu);
ii. vzhledem k vyšší moci;
iii. CK se může také zprostit povinnosti k náhradě škody, prokáže-li, že porušení smluvní povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se nepodílí na poskytování služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo možné je předvídat nebo odvrátit.

Povinností zákazníka je cenu za zájezd řádně a včas zaplatit. Pro posouzení včasnosti zaplacení je rozhodným termínem den připsání příslušné částky na bankovní účet cestovní kanceláře nebo zaplacení hotově v kanceláři. Pokud zákazník nezaplatí cenu (zálohu apod.) za zájezd řádně a včas, a to ani v dodatečné lhůtě 5 dnů, má CK právo od Smlouvy odstoupit a zákazník se v tomto případě zavazuje zaplatit odstupné. Pro výpočet odstupného je rozhodný den, kdy uplynula přiměřená lhůta k úhradě ceny. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, není tím dotčeno jeho právo na vrácení zaplacených částek. Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. CK má právo odstoupit od Smlouvy před zahájením zájezdu, pokud je zájezd podmíněn dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v těchto VSP. Cestovní kancelář je povinna oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě, která nesmí být kratší než:

i. čtrnáct dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než osm dní.
ii. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících čtyři až sedm dní.
iii. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než čtyři dny.

CK má právo odstoupit od Smlouvy, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné odkolnosti, a zrušení zájezdu oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

13. Odstupné

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy z jiného důvodu, než je porušení povinnosti CK, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné ve výši dle následujícího bodu těchto VSP a CK je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy.

Odstupné v případě odstoupení od Smlouvy před zahájením zájezdu, resp. čerpáním služeb činí:

a) pokud je zrušen od potvrzení zájezdu do 60. dne před datem odjezdu – 5000 Kč;
b) pokud je zrušen od 59. do 42. kalendářního dne před datem odjezdu: 50 % z celkové ceny zájezdu;
c) v případě zrušení od 41. kalendářního dne (včetně) do 31. kalendářního dne před datem odjezdu: 70 % z celkové ceny zájezdu.
d) v případě zrušení od 30. kalendářního dne (včetně) do dne odjezdu: 100 % z celkové ceny zájezdu.
e) V případě zrušení Smlouvy s termínem pobytu v době maďarských svátků (např. Velikonoce, dušičkové svátky, Vánoce, Silvestr) nebo v době pořádání Mistrovství světa formule 1 platí 100% storno ceny zájezdu. Z uvedených důvodů doporu-čujeme pojištění storna zájezdu.

V případě zrušení zájezdu z důvodu souvisejícího s mimořádnou situací COVID-19 vyhlášením nebo nařízením vlády ČR nebo vlády cílové destinace bude odstupné bez poplatku.

Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy a nezapočítává se den odletu. CK má právo jednostranně započítat nárok na odstupné oproti zákazníkem složené záloze nebo zaplacené celkové ceně.

14. Řešení nesnází

Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu CK neprodleně pomoc. Oznámení učiní zákazník na e-mail: info@elysiumtravel.cz. V případě urgentního problému rovněž telefonicky: +420 702 99 00 99, kde sdělí svoje problémy

15. Povinné pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře

CK má po celou dobu své činnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu uzavřenou pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

i. neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu;
ii. nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil;
iii. nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do České republiky včetně nezbytného ubytování a stra-vování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. CK je pojištěna u pojišťovny Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. CK předá zákazníkovi současně se smlouvou o zájezdu kartu pojišťovny, obsahující název pojišťovny, číslo pojistné smlouvy a kontakty na pojišťovnu. Podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události zákazník nalezne na webových stránkách pojišťovny https://www.cpp.cz/.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti CK v důsledku neplnění Smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

16. Cestovní pojištění zákazníka

CK nepřebírá odpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené zákazníkovi v průběhu zájezdu. V ceně služeb není zahrnuto cestovní pojištění ani pojištění zrušení a přerušení cesty, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. CK upozorňuje zákazníka na nutnost doplňkově uzavřít „cestovní pojištění“ kryjící rizika na cestách. CK doporučuje zákazníkovi uzavřít „Pojištění zrušení nebo přerušení cesty“ pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy. Toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Cestovní pojištění může zákazník uzavřít individuálně, nebo mu jej může zprostředkovat CK za podmínek stanovených pojišťovnou. CK je pouze zprostředkovatelem pojistné smlouvy. V případě pojistného plnění se zákazník obrací přímo na pojišťovnu.

17. Osobní údaje zákazníka

CK zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář je oprávněna pro účely plnění smlouvy o zájezdu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, e-mailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu 3 let, případně po dobu nezbytně nutnou. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání práv a právních nároků CK, zejména z uzavřených smluv. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a z vzájemné komunikace mezi CK a zákazníkem.

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené výše v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem, delegátům).

Pokud se zájezdová destinace nachází mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem).

Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@elysiumtravel.cz V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat osobní údaje zákazníka pro účely přímého marketingu.

Zákazník souhlasí s tím, že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů cestovní kanceláře, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách.

Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující). Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a) Souhlas s pořizováním fotografií a video-záznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním zaslaným cestovní kanceláři, a to buď na adresu cestovní kanceláře, nebo e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu: info@elysiumtravel.cz.
b) Požadovat od cestovní kanceláře přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby cestovní kancelář omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud:

(i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost jeho osobních údajů;
(ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití;
(iii) cestovní kancelář již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků;
(iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře převažují nad opráv-něnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.

d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od cestovní kanceláře kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, je cestovní kancelář povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii zpracovávaných osobních údajů:

i. účel zpracování;
ii. kategorie osobních údajů, které zpracovává;
iii. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
iv. plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
v. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování;
vi. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
vii. skutečnost, že dochází k auto-matizovanému rozhodování, včet-ně profilování.

f) Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud:

i. je zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů;
ii. zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá cestovní kancelář osobní údaje zákazníka jinému správci.

18. Mimosoudní řešení sporů

Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu, je právo ČR. Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu či ze smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých z výše uvedených smluv je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podán nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CK poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na webové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz.

Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu on-line jsou uvedeny na www.ec.europa.eu/odr.

19. Předsmluvní informace

Zákazník výslovně prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o zájezdu obdržel a seznámil se s následujícími informacemi k zájezdu podle zákona č. 159/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Soubor služeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny, představují zájezd podle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, který provádí směrnici (EU) 2015/2302.

Budete moci uplatnit veškerá práva, která pro Vás vyplývají z právních předpisů Evropské unie týkajících se zájezdů. CK ponese plnou odpovědnost za řádné poskytnutí služeb zahrnutých do zájezdu.

CK má ze zákona povinnost zajistit ochranu pro případ úpadku (pojištění záruky nebo bankovní záruka), na základě které Vám budou vráceny uskutečněné platby za služby, které Vám nebyly poskytnuty z důvodu jejího úpadku, a pokud je součástí zájezdu doprava, bude zajištěna Vaše repatriace.

Zákazník dále potvrzuje, že byl před uzavřením Smlouvy informován o těchto základních právech zákazníka podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Před uzavřením smlouvy o zájezdu obdrží zákazník všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, tj. např. místo určení cesty nebo pobytu, dopravní prostředky, ubytování, stravování a další.

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za řádné poskytnutí všech cestovních služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu.

Telefonní číslo pro naléhavé případy je: +420 702 99 00 99 nebo můžete kontaktovat příslušného delegáta zájezdu, jehož kontakt bude uveden v pokynech k zájezdu.

Zákazník může nejpozději do 7 dnů před zahájením zájezdu a po uhrazení dodatečných nákladů postoupit smlouvu o zájezdu jiné osobě.

Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě konkrétního zvýšení nákladů (například cen pohonných hmot, výrazná změna kurzu měny) a pokud je to výslovně stanoveno ve smlouvě o zájezdu či VSP, a to nejpozději 20 dní před zahájením zájezdu. Překročí-li cenové zvýšení 8 % ceny zájezdu, může zákazník od smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kancelář právo na zvýšení ceny zájezdu, má zákazník v případě snížení příslušných nákladů právo na slevu z ceny zájezdu.

Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) a získat zpět veškeré platby, pokud došlo k výrazné změně jakéhokoli zásadního prvku zájezdu, s výjimkou ceny. Za zásadní prvek zájezdu se nepovažuje změna ubytovacího zařízení za zařízení stejné kategorie a obdobné vybavenosti. Pokud cestovní kancelář před zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zruší, má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu a případně na náhradu škody.

Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku) před zahájením zájezdu, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (například vyskytnou-li se v místě určení cesty nebo pobytu závažné bezpečnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

Zákazník může před zahájením poskytování zájezdu od smlouvy odstoupit, pokud zaplatí odstupné (storno poplatek) dle příslušných ustanovení VSP.

Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí být zákazníkovi nabídnuto vhodné náhradní řešení bez dalších nákladů. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno poplatku), pokud nejsou služby poskytovány v souladu se smlouvou, přičemž tato skutečnost podstatně ovlivňuje plnění služeb zahrnutých do zájezdu a cestovní kancelář neposkytla vhodné náhradní řešení.

V případě neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu má zákazník právo na slevu z ceny zájezdu, náhradu škody nebo obojí.

Cestovní kancelář má povinnost poskytnout pomoc, pokud se zákazník ocitne v nesnázích.

Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená záloha nebo cena zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že k úpadku došlo po zahájení poskytování zájezdu. Ocitne-li se cestovní kancelář v úpadku po zahájení poskytování zájezdu a je-li součástí zájezdu doprava, bude zajištěna repatriace zákazníka. CK si zajistila ochranu pro případ úpadku pojištění záruky u subjektu Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Na tento subjekt se zákazník může obrátit v případě, že byly služby odepřeny z důvodu úpadku cestovní kanceláře.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je provedena v českém právním řádu zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., a § 2521 až 2549a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 111/2018 Sb., dostupnými na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz); tato forma zveřejnění má informativní charakter.

20. Závěrečná ustanovení

Zákazník svým podpisem Smlouvy osvědčuje že:

a) mu byly spolu s návrhem Smlouvy zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni zákazníci souhlasí.
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu.
c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku.
d) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení.
e) mu byl předán kontakt na zástupce pořadatele.
f) je oprávněn Smlouvu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto podmínky použijí. Platnost těchto VSP se vztahuje na služby poskytované CK jen tehdy, není-li CK stanoven či předem sjednán rozsah vzájemných práv a povinností jinak, a to vždy písemnou formou. Uzavřením smlouvy zákazník stvrzuje, že jsou mu známy tyto VSP, které jsou nedílnou součástí Smlouvy. CK si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VSP. CK je v případě změny těchto podmínek podle věty první povinna o této skutečnosti bez odkladu informovat ty zákazníky, jichž se bezprostředně dotýká, a to na kontaktní e-mail uvedený zákazníkem. Zákazník má právo takové změny odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět bez výpovědní doby. Písemná forma komunikace je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

VSP vstupují v platnost a účinnost dne: 1. 5. 2021

Cestujte s námi a užívejte si posvátné chvíle vaší dovolené.

Maďarské termální lázně, wellness, SPA, masáže, hluboká relaxace a uvolnění, léčebné pobyty, maďarská kuchyně a degustace kvalitního vína, to vše jen pro Vás. Cestovní kancelář na Maďarsko.

TEL: +420 702 99 00 99


DESTINACE